Knowledge Management

ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกสายงาน โดยการสร้างศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์พร้อมตัวชี้วัด เพื่อเพิ่มศักยภาพ ทักษะและความรู้เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย เตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ฟีเจอร์เด่น
การสร้างบทเรียนด้วยวีดีโอและบทความได้อย่างง่าย
สร้างแบบทดสอบ Pre/Post Test และเก็บคะแนนวัดผลได้
รองรับการเรียนผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้ทุกที่ทุกเวลา
ทำเป็นหลักสูตรอบรมประจำปีของพนักงานได้
สร้างองค์ความรู้ให้ภายในองค์กรได้อย่างไม่จำกัดจำนวนเนื้อหา
เก็บเวลาเข้าเรียนให้อัตโนมัติ ว่าเรียนไปกี่ชั่วโมงแล้ว
Dashboard สรุปข้อมูลชั่วโมงการเรียน ,ผลการเรียนและอื่นๆ
Export ผลการเรียนของพนักงานได้